peoplepro

People Pro Privacy Policy

User Privacy and Personal Information Protection

Security of your personal information is a fundamental principle of the People Pro, without permission from the user People Pro will not be disclosed to third parties, to disclose user's personal information.

 

People Pro will visit and read your contacts, if you do not want the People Pro can access your contacts in Settings - Privacy - Contact Options Close People Pro access to the contacts. Such People Pro will not be able to access your contacts

 

Software update

In order to improve the user experience, People Pro will be available from time to time software updates (software updates may take alternatives, modifications, enhanced features, version upgrades and other forms).


Dân Chính sách bảo mật Pro

Bảo mật người dùng và bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là một nguyên tắc cơ bản của dân Pro, mà không cần sự cho phép của người dùng chuyên nghiệp sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, để lộ những thông tin cá nhân của người dùng.

 

Dân Pro sẽ truy cập và đọc địa chỉ liên lạc của bạn, nếu bạn không muốn nhân dân Pro có thể truy cập vào địa chỉ liên lạc của bạn trong Cài đặt - Bảo mật - Liên hệ Tùy chọn Đóng dân truy cập Pro để liên lạc. Người như vậy Pro sẽ không thể truy cập vào địa chỉ liên lạc của bạn

 

Cập nhật phần mềm

Để cải thiện kinh nghiệm người dùng, dân Pro sẽ có sẵn từ thời gian để cập nhật phần mềm thời gian (cập nhật phần mềm có thể mất lựa chọn thay thế, sửa đổi, tính năng nâng cao, nâng cấp phiên bản và các hình thức khác).


People Pro 隱私策略

用戶隱私與個人信息保護

保護用戶個人信息的安全是People Pro的一項基本原則,未經用戶的允許People Pro不會向第三方公開、透露用戶的個人信息。

 

People Pro會訪問並讀取您的聯繫人信息,如果不想讓People Pro訪問你的聯繫人可以在設置-隱私-聯繫人選項中關閉People Pro對聯繫人的訪問。這樣People Pro將無法訪問你的聯繫人

 

軟體更新

為了改善用戶體驗,People Pro將不時提供軟件更新(這些更新可能會採取軟體替換、修改、功能強化、版本升級等形式)。


People Pro隐私政策

用户隐私与个人信息保护

保护用户个人信息的安全是People Pro的一项基本原则,未经用户的允许People Pro不会向第三方公开、透露用户的个人信息。

 

People Pro会访问并读取您的联系人,如果你不想让People Pro访问你的联系人可以在设置-隐私-联系人选项中关闭People Pro对联系人的访问。这样People Pro将无法访问你的联系人

 

软件更新

为了改善用户体验,People Pro将不时提供软件更新(这些更新可能会采取软件替换、修改、功能强化、版本升级等形式)。