peoplepro

Dân Chính sách bảo mật Pro

Bảo mật người dùng và bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là một nguyên tắc cơ bản của dân Pro, mà không cần sự cho phép của người dùng chuyên nghiệp sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, để lộ những thông tin cá nhân của người dùng.

 

Dân Pro sẽ truy cập và đọc địa chỉ liên lạc của bạn, nếu bạn không muốn nhân dân Pro có thể truy cập vào địa chỉ liên lạc của bạn trong Cài đặt - Bảo mật - Liên hệ Tùy chọn Đóng dân truy cập Pro để liên lạc. Người như vậy Pro sẽ không thể truy cập vào địa chỉ liên lạc của bạn

 

Cập nhật phần mềm

Để cải thiện kinh nghiệm người dùng, dân Pro sẽ có sẵn từ thời gian để cập nhật phần mềm thời gian (cập nhật phần mềm có thể mất lựa chọn thay thế, sửa đổi, tính năng nâng cao, nâng cấp phiên bản và các hình thức khác).


评论